Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:

a) rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez KLG S.A. z siedzibą w Katowicach (40-507), ul. Francuska 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505251, REGON: 243514512, NIP: 9542748283 usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.inwestujzarabiaj.pl

b) warunki składania formularza elektronicznego celem przedstawienia oferty,

c) warunki zapisu do newsletterów.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.inwestujzarabiaj.pl

3. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z Usługi jest sąd właściwy dla siedziby spółki KLG S.A. z siedzibą w Katowicach lub miejsca zamieszkania Użytkownika.

Definicje

1. Administrator danych osobowych – KLG S.A. z siedzibą w Katowicach (40-507), ul. Francuska 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505251, REGON: 243514512, NIP: 9542748283, (dalej: KLG S.A. z siedzibą w Katowicach).

5. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.).

6. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach strony www.inwestujzarabiaj.pl .

7. Strona www – strona internetowa KLG S.A., dostępna pod adresem www.inwestujzarabiaj.pl,

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

9. Użytkownik – podmiot korzystający z usług KLG S.A. z siedzibą w Katowicach, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

10. Usługa – funkcjonalność strony www umożliwiająca Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą KLG S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zamówienie rozmowy telefonicznej, zapisania się do Newslettera.

11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Newsletter:

a) wiadomość elektroniczna z najnowszymi informacjami dotyczącymi tematyki związanej z działalnością i usługami KLG S.A. z siedzibą w Katowicach mogąca zawierać również informacje promocyjne i handlowe, przesyłana na adres mailowy wskazany przez Użytkownika,

b) usługa świadczona jest bezpłatnie, na czas nieokreślony,

c) informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym www.inwestujzarabiaj.pl w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny; podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Newsletter”.

2. Site Call:

a) narzędzie pozwalające Użytkownikom zamówić rozmowę z przedstawicielem KLG S.A. z siedzibą w Katowicach,

b) usługa jest bezpłatna i świadczona jednorazowo w odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika.

3. Formularz kontaktowy:

a) forma kontaktu Użytkownika z KLG S.A. z siedzibą w Katowicach umożliwiająca szybkie przesłanie wiadomości zawierającej treść oraz dane kontaktowe Użytkownika, dzięki którym przedstawiciele KLG S.A. z siedzibą w Katowicach będą mogli się z nim skontaktować,

b) usługa jest bezpłatna i świadczona jednorazowo w odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1. KLG S.A. z siedzibą w Katowicach świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.

2. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, na stronie KLG S.A. z siedzibą w Katowicach- www.inwestujzarabiaj.pl. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług.

4. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika strony www Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

5. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

6. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją Usługi.

Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz włączenie obsługi JavaScript i plików cookies.

2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.

3. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ochrona danych osobowych

1. KLG S.A. z siedzibą w Katowicach, jako administrator danych osobowych Użytkownika, przetwarza jego dane osobowe w celu odpowiedzi na kontakt ze strony użytkownika (zapytanie za pośrednictwem formularza, zamówienie rozmowy telefonicznej) i przekazanie mu informacji na temat swojej oferty. W zależności od wyrażonych przez Użytkownika zgód, administrator może wykorzystywać przekazane dane również w innych celach marketingowych oraz w celach archiwalnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. KLG S.A. z siedzibą w Katowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz obowiązującą polityką bezpieczeństwa.

3. KLG S.A. z siedzibą w Katowicach przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: … bądź pisemnie na adres ul. Francuska 182, 40-507 Katowice .

2. Reklamację należy złożyć nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. By reklamacja mogła zostać rozpatrzona musi zawierać opis problemu będącego jej podstawą oraz datę i godzinę jego wystąpienia.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. KLG S.A. z siedzibą w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie www.inwestujzarabiaj.pl

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.03.2019